วิชาที่ต้องลงทะเบียน สำหรับนิสิตระดับ ป.โท รุ่น 17 รหัสนิสิตขึ้นต้นด้วย 62 ทั้ง แผน ก. และ แผน ข. รหัสวิชา  91664161 การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management) รหัสวิชา  91655361 การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management) รหัสวิชา  91655161 การจัดการโซ่อุปทานเชิงกลยุทธ์ (Strategic...
Read More