ต้อนรับศึกษาดูงาน Incheon National University
เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Incheon National University ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 29 ท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมถึงการจัดหลักสูตร การอบรม และการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการในเรือโดยใช้เครื่องจำลองสถานการณ์บนเรือ (Navigation Simulator) เพื่อได้สัมผัสอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะโลจิสติกส์ที่มีความสมจริงกับการปฏิบัติงานภาคทะเลมากที่สุด
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทักษะ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะโลจิสสติกส์ได้มีการจัดทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต ประกอบกับประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 34/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2560 และประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 150/2560 เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2561...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 99/2562 เรื่องรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ลงวัน 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 นั้น คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความประสงค์จะขยายเวลารับสมัครคัดเลือกบุคคลเข้าทำงานเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยซึ่งจ้างด้วยเงินรายได้ส่วนงาน จำนวน 2 อัตรา สังกัด สำนักงานการศึกษา คณะโลจิสติกส์ ดังนี้ ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91350 ตำแหน่ง อาจารย์ เลขที่ 91352 อาศัยอำนาจตามความในข้อ...
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการบริหารหลักสูตร ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง  
Read More
โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและเรียนรู้แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562
เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ปากคลองโฮมสเตย์ และได้ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.จันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่...
Read More
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2015
เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การบริหารความเสี่ยง และตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 และแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดทำเอกสารขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่จำเป็นได้ทั่วทั้งองค์กร การทราบแนวทางการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) โดยองค์กรผู้ตรวจ (Auditor) และผู้รับการตรวจ (Auditee) ติดตามภายในที่มีคุณสมบัติและทักษะที่ครบถ้วน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) ตามมาตรฐานระบบ ISO9001:2015 เพื่อติดตามความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง...
Read More