โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและเรียนรู้แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562

โครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและเรียนรู้แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 6 – 7 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการอบรมให้ความรู้ด้านการประกันคุณภาพและเรียนรู้ตามโครงการแนวพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) แก่สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปี พ.ศ. 2562 ณ ปากคลองโฮมสเตย์ และได้ศึกษาดูงานศูนย์ศึกษาการพัฒนาอ่าวคุ้งกระเบนอันเนื่องมาจาก พระราชดำริ จ.จันทบุรี เพื่อให้นิสิตสโมสรนิสิตมีความรู้ ความเข้าใจ พร้อมตระหนักถึงความสำคัญในการประกันคุณภาพการศึกษา และนำความรู้ที่ได้ไปใช้ในการจัดกิจกรรมต่อไปในอนาคต อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตเล็งเห็นถึงความสำคัญของโครงการพระราชดำริตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) โดยมีคณาจารย์ เจ้าหน้าที่ และนิสิตเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้จำนวน 40 คน