โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2015

โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2015

เมื่อวันพุธที่ 5 มิถุนายน พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการอบรมหลักสูตรข้อกำหนดมาตรฐานคุณภาพ ISO:9001:2015 การบริหารความเสี่ยง และตรวจติดตามคุณภาพภายใน มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความรู้และความเข้าใจข้อกําหนดมาตรฐาน ISO 9001:2015 และแนวทางในการประยุกต์ใช้ในการจัดทำเอกสารขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานต่างๆที่จำเป็นได้ทั่วทั้งองค์กร การทราบแนวทางการตรวจติดตามภายใน (Internal Audit) โดยองค์กรผู้ตรวจ (Auditor) และผู้รับการตรวจ (Auditee) ติดตามภายในที่มีคุณสมบัติและทักษะที่ครบถ้วน และการทบทวนโดยฝ่ายบริหาร (Management Review) ตามมาตรฐานระบบ ISO9001:2015 เพื่อติดตามความสามารถในการบรรลุวัตถุประสงค์ผลลัพธ์ที่ต้องการ มีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนทราบแนวทางการประเมินความเสี่ยง (RISK ASSESSMENT ) เพื่อชี้บ่งความเสี่ยงได้อย่างครอบคลุม และ หาแนวทางจัดการความเสี่ยงได้อย่างมีประสิทธิผล ณ ห้อง Log2-402 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา