โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 14 -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละองค์กร และนํามาประยุกต์และพัฒนาระบบภายในคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งเพื่อศึกษาและเรียนรู้ระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนงาน รวมถึงลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร