โครงการสัมมนาศึกษาดูงาน ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี
เมื่อวันที่ 14 -17 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะได้ดำเนินการจัดโครงการประชุมสัมมนาศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตรและการบริหารจัดการความเสี่ยง ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี และศึกษาดูงานแนวคิดตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาและเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบริหารจัดการความเสี่ยงของแต่ละองค์กร และนํามาประยุกต์และพัฒนาระบบภายในคณะโลจิสติกส์ อีกทั้งเพื่อศึกษาและเรียนรู้ระบบการบริหารความเสี่ยงเชิงบูรณาการที่เชื่อมโยงกับแผนงาน รวมถึงลดโอกาสและผลกระทบจากความเสี่ยงที่จะส่งผลต่อการดําเนินงานให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ขององค์กร        
Read More
เมื่อวันที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการสัมมนาวิชาการในรายวิชาสหกิจศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ขึ้น เพื่อให้นิสิตที่ไปปฏิบัติสหกิจศึกษายังสถานประกอบการต่างๆกลับมานำเสนอโปสเตอร์โครงงานสหกิจศึกษา ที่ตนเองได้ทำให้อาจารย์ที่ปรึกษา และเพื่อนๆ รวมถึงรุ่นน้องที่สนใจไปปฏิบัติสหกิจศึกษา ยังสถานประกอบการนั้นๆ ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจ องค์ความรู้ที่เกิดขึ้น เตรียมความพร้อมให้นิสิตด้านการพัฒนาอาชีพ  เสริมทักษะ และประสบการณ์ให้พร้อมที่จะเข้าสู่ระบบการทำงานต่อไป นอกจากนี้ ยังมีการประกวดรางวัลโครงงานสหกิจศึกษาทั้งเนื้อหาโครงงานและโปสเตอร์อีกด้วย  
Read More
โครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์
วันจันทร์ที่ 13 พฤษภาคม พ.ศ. 2562  เวลา 08.30 - 09.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะโลจิสติกส์ เข้าร่วมโครงการพิธีสักการะ พลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ ประจำปี พ.ศ. 2562 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคลากร และนิสิตของคณะโลจิสติกส์มีความรักความสามัคคี และความภาคภูมิใจในสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยอีกทั้งเป็นการแสดงออกถึงความสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงมีต่อผู้ปฏิบัติงานในวิชาชีพเดินเรือ
Read More