ต้อนรับศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

ต้อนรับศึกษาดูงานจาก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี

เมื่อวันที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2562 เวลา 14.00-16.00 น. สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกระบวนการบริหารหลักสูตร ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ ซึ่งสามารถนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนในรายวิชาที่เกี่ยวข้อง