ต้อนรับศึกษาดูงาน Incheon National University

ต้อนรับศึกษาดูงาน Incheon National University

เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 ผู้บริหาร คณาจารย์ คณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับ อาจารย์ และนักศึกษา จากมหาวิทยาลัย Incheon National University ประเทศเกาหลีใต้ จำนวน 29 ท่าน ที่ได้มาเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมถึงการจัดหลักสูตร การอบรม และการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ ยังได้เยี่ยมชมการสาธิตการปฏิบัติการในเรือโดยใช้เครื่องจำลองสถานการณ์บนเรือ (Navigation Simulator) เพื่อได้สัมผัสอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะโลจิสติกส์ที่มีความสมจริงกับการปฏิบัติงานภาคทะเลมากที่สุด