งานประชุมวิชาการ Smart Logistics ครั้งที่ 2

งานประชุมวิชาการ Smart Logistics ครั้งที่ 2

เมื่อวันศุกร์ที่ 5 กรกฎาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 12.30 น. คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้เป็นเจ้าภาพร่วมกับ คณะการจัดการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ จัดงานการประชุมวิชาการ Smart Logistics Conference (SLC) ครั้งที่ 2 เพื่อให้นักวิชาการ นักวิจัย คณาจารย์ นิสิตนักศึกษา บุคคลทั่วไปที่สนใจ รวมถึงผู้ที่มีประสบการณ์เกี่ยวข้องทางด้านโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ทั้งในระดับภาครัฐและเอกชน ได้มีเวทีในการนำเสนอผลงานทางวิชาการ และเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน

อีกทั้งในเวลา 14.00 – 17.00 ได้จัดงานประชุมหารือ สภาวิชาการโลจิสติกส์และการคมนาคมขนส่ง แห่งประเทศไทย เพื่อเป็นองค์กรกลางในการร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษาแห่งประเทศไทย และร่วมกันนำเสนอทิศทางและผลักดันนโยบายการพัฒนาทางด้านโลจิสติกส์ของประเทศ