นิสิตใหม่ระดับ ป.โท เปิดเรียนในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 - 17 สิงหาคม เรียนวิชา การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management) เวลา 09.00 – 16.30 น. ห้อง 703 อาคารคณะโลจิสติกส์ - 18 สิงหาคม เรียนวิชา การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and...
Read More