นิสิตใหม่ระดับ ป.โท เปิดเรียนในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

นิสิตใหม่ระดับ ป.โท เปิดเรียนในวันที่ 17-18 สิงหาคม พ.ศ. 2562

– 17 สิงหาคม เรียนวิชา การบริหารระบบโลจิสติกส์ระหว่างประเทศ (Global Logistics Management) เวลา 09.00 – 16.30 น. ห้อง 703 อาคารคณะโลจิสติกส์
– 18 สิงหาคม เรียนวิชา การจัดการคลังสินค้าและกระจายสินค้า (Warehousing and Distribution Management) เวลา 09.00 – 16.30 น. ห้อง 703 อาคารคณะโลจิสติกส์

(ตารางเรียนฉบับสมบูรณ์ จะแจกให้ในวันแรกของการเรียน)
***ให้นิสิตปริ้นประวัตินิสิตจากระบบทะเบียน เพื่อมาแลกรับบัตรนิสิตด้วย***