กิจกรรมสังสรรค์หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2
เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดกิจกรรมสังสรรค์ประจำรุ่น โครงการอบรมระยะสั้น หลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 ที่ร้านอาหาร Bluefin Beach Bar & Restaurants โดยภายในงานมีกิจกรรมร่วมสนุกมากมาย และได้รับเกียรติจากผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมสัมพันธ์กับผู้เข้าอบรม พร้อมตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการเรียนในครั้งนี้
Read More
โครงการเปิดบ้าน สาขาการจัดการโลจิสติกส์ ปี 2562
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรวิทยศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการโลจิสติกส์ได้จัดโครงการเปิดบ้านการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562  ณ ห้องศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ เพื่อให้นิสิตชั้นปีที่ 1 ได้ทราบช่องทางการติดต่ออาจารย์ที่ปรึกษา การเรียนการสอน โครงสร้างหลักสูตรฯ และการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัย    
Read More
โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 5)
คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และศิลป์คำนวณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 295 คน และคัดเลือกเหลือ จำนวน...
Read More
อบรม Smart SMEs การนำเข้า-ส่งออก รุ่น 2
เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ได้เปิดอบรมหลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 สำหรับผู้ประกอบการเป็นวันแรก โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณนิโรจน์ โง้วเจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกให้กับผู้เข้าอบรม เรื่องเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานจริงจากศุลกากรท่าเรือ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ วิทยปิยานนท์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ และ ดร.อรุณี...
Read More
การนำเข้าสินค้าและการส่งออกสินค้าในปัจจุบันมีการขยายตัวเติบโตตามความเติบโตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยมีหลักการที่พยายามลดอุปสรรคทางการค้าลงเนื่องจากขั้นตอนการนำเข้าสินค้ามีขั้นตอนที่ยุ่งยาก และมีปัญหาทางด้านต้นทุนผู้ประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าจะต้องทำความเข้าใจและศึกษาข้อปฏิบัติให้ถูกต้อง เพื่อให้การประกอบธุรกิจนำเข้าสินค้าเป็นไปอย่างสะดวกและได้รับผลสำเร็จคุ้มค่ากับการลงทุนการติดต่อจัดหาสินค้าวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์จากต่างประเทศ เสมือนเป็นโลกไร้พรมแดน แต่ในการเคลื่อนย้ายสินค้าระหว่างประเทศ มีขั้นตอนการนำเข้าและการส่งออก ตลอดจนระเบียบพิธีการศุลกากรต่าง ๆ ที่เป็นอุปสรรคทางการค้า สิทธิประโยชน์การนำเข้าส่งออกที่ผู้ประกอบการจำเป็นจะต้องทราบเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการลงทุนและการขยายกิจการ นอกจากนี้ กรมศุลกากรได้มี พ.ร.บ.ศุลกากร พ.ศ. 2560 ปรับปรุงกฎหมายให้ทันสมัย และเป็นสากล และกรมศุลกากรมีนโยบายสนับสนุนให้ผู้ประกอบการให้ติดต่อกับกรมศุลกากรโดยตรง โดยไม่จำเป็นต้องมีตัวแทน ดังนั้น ผู้ประกอบการจึงควรจะทราบถึงขั้นตอนการดำเนินงานเกี่ยวกับการนำเข้า และส่งออกสินค้า ระเบียบพิธีการศุลกากรที่สำคัญ ตลอดจนทั้งการจัดพิกัดสินค้า การกำหนดราคาศุลกากร การอุทธรณ์การประเมินราคา การให้สิทธิประโยชน์ทางด้านภาษีอากร เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดสากล ความรู้เกี่ยวกับการค้าชายแดน...
Read More
โครงการปฐมนิเทศสาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ปีการศึกษา 2562
เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 - 12.00 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ได้จัดโครงการปฐมนิเทศหลักสูตรฯ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อชี้แจง โครงสร้างหลักสูตร ช่องทางการติดต่อสื่อสารระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษา ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ อีกทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็น ความคาดหวังของนิสิตและผู้ปกครองเกี่ยวกับการเรียนการสอน และอนาคตของนิสิต รวมทั้งสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนและการดำเนินชีวิตภายในรั้วมหาวิทยาลัย
Read More
โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562
โครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562 (Homeroom Guidance Program for International Trade and Logistics Management Students) เมื่อวันที่ 17 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการโฮมรูมเพื่อการแนะนำสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น เพื่อชี้แจงโครงสร้างหลักสูตร...
Read More
ตามที่คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กระตุ้นให้เยาวชน เห็นความสำคัญของกิจการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปสู่เยาวชนและเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน ได้รู้จักคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มากยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่ 23 - 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5...
Read More
วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม LOG 303 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน และภาคการศึกษา ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขยายตัวของ EEC มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้ รองศาสตราจารย์ณกร  อินทรน์พยุง นายวิรัช  คารวะพิทยากุล รองศาสตราจารย์สถาพร ...
Read More
โครงการโรค Heatstroke กับคนประจำเรือ
เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 1300-1600 น. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ได้จัดโครงการโรค Heatstroke กับคนประจำเรือ ปีการศึกษา 2562 ขึ้น ณ ห้อง LOG2-401 โดยได้รับเกียรติจาก นายแพทย์สุริยา โปร่งน้ำใจ เป็นวิทยากรบรรยาย เพื่อให้ทราบถึงความรู้ ข้อมูล สาเหตุ อาการ วิธีการแก้ไขของโรค Heatstroke ซึ่งมีประโยชน์อย่างมากกับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือจากผู้เชี่ยวชาญ
Read More