ศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล
เมื่อวันที่ 25 กันยายน พ.ศ. 2562 เวลา 09.00-12.00 น. รองศาสตราจารย์ทวีศักดิ์ เทพพิทักษ์ ได้จัดกิจกรรมศึกษาดูงานให้กับนิสิตปริญญาโท หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ที่ลงเรียนในรายวิชา Global Logistics ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและวิทยากรของ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) A5 ในการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเข้าชมการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการท่าเรือเป็นอย่างดี
Read More
เปิดรับสมัคร ตั้งแต่ วันนี้  - 10 ตุลาคม 2562 รายละเอียดดังเอกสารแนบ การรับสมัครนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2562 ระบบรับสมัคร ระบบการรับสมัคร http://e-admission.buu.ac.th/
Read More
ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วยรองคณบดีและประธานสาขาวิชา ได้ร่วมกันต้อนรับและให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยอีกสองท่าน...
Read More
ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนิสิตเดินเรือผู้ล่วงลับ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๒๕ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๒ เวลา ๐๘.๐๐ –๑๔.๐๐ น. ณ วัดตาลล้อม ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ ได้จัดทำโครงการ ทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือผู้ล่วงลับ เพื่อเป็นการระลึกถึงนิสิตเดินเรือที่ล่วงลับไปแล้ว โดยออกมาทำบุญระลึกถึงพี่น้องนิสิตสาขาวิทยาการเดินเรือผู้ที่ล่วงลับไปแล้วและมีการทำความสะอาดบริเวณวัด เช่น กวาดลานวัด ล้างห้องน้ำ และการถวายเพลพระ คือประเพณีอย่างหนึ่งที่ชาว พุทธปฏิบัติกันมาแต่สมัยพุทธกาล ประเพณีนี้ชาวพุทธถือกันว่าเป็นการสร้างกุศล และถือว่าเป็นการ แผ่ส่วนกุศลให้กับญาติผู้ล่วงลับไปแล้วด้วย...
Read More