ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา EdPEx

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กันยายน พ.ศ. 2562 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วยรองคณบดีและประธานสาขาวิชา ได้ร่วมกันต้อนรับและให้สัมภาษณ์ต่อคณะกรรมการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ ตามเกณฑ์ EdPEx (Education Criteria for Performance Excellence) ประจำปีการศึกษา 2561 ซึ่งประกอบด้วย รองศาสตราจารย์ ดร. พงศกร พรรณรัตนศิลป์ รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นประธานคณะกรรมการ และกรรมการซึ่งเป็นบุคคลภายในมหาวิทยาลัยอีกสองท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พัชนา ใจดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ฉัตรกมล สิงห์น้อย คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา คณะโลจิสติกส์จะนำผลการประเมินมาพัฒนาคุณภาพในการทำงานของคณะต่อไป