โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 5)

โครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 5)

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ (ครั้งที่ 5) ประจำปี พ.ศ. 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เปิดโอกาสให้นักเรียนในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4, 5 และ 6 สายคณิตศาสตร์-วิทยาศาสตร์ และศิลป์คำนวณ ในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายทั่วประเทศ ทำการสมัครเข้าร่วมโครงการ ซึ่งมีผู้สมัครเข้าร่วมโครงการจำนวนทั้งสิ้น 295 คน และคัดเลือกเหลือ จำนวน 60 คน

โดยวันที่ 23 สิงหาคม พ.ศ. 256 รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้เปิดงานและกล่าวต้อนรับนักเรียนผู้เข้าร่วมโครงการ และบรรยายในหัวข้อ “เปิดโลกสู่เส้นทางอาชีพโลจิสติกส์” หลังจากนั้นคณะผู้จัดได้พานักเรียนสักการะพลเรือเอก พระเจ้าบรมวงศ์เธอ พระองค์เจ้าอาภากรเกียรติวงศ์ กรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์พร้อมกับเยี่ยมชมมหาวิทยาลัยบูรพา สถาบันวิทยาศาสตร์ทางทะเล และทำกิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ร่วมกับ พี่ๆ สโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์

วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นักเรียน และสโมสรนิสิตฯ ได้ร่วมกันทำกิจกรรมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมบริเวณชายหาดบางแสน หลังจากนั้นได้ไปศึกษาดูงาน ที่บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) และ บริษัท Root Logistics Thailand จำกัด โดยมีเจ้าหน้าที่ผู้ที่เชี่ยวชาญทางด้านโลจิสติกส์ เป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้ พาเยี่ยมชมสถานที่ เพื่อให้นักเรียนได้สัมผัสประสบการณ์ตรงในการทำงานทางด้านสายงานโลจิสติกส์ และเดินทางกลับทำกิจกรรมกลุ่ม

วันที่ 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ฝ่ายวิชาการ เป็นวิทยากรบรรยายแนะนำการสมัครเข้าศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้สอบถามแสดงความคิดเห็น หลังจากนั้น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก สราวุธ ลักษณะโต ได้สรุปผลการดำเนินโครงการ และมอบประกาศนียบัตร พร้อมพิธีปิด