อบรม Smart SMEs การนำเข้า-ส่งออก รุ่น 2

อบรม Smart SMEs การนำเข้า-ส่งออก รุ่น 2

เมื่อวันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 – 16.00 น. คณะโลจิสติกส์ได้เปิดอบรมหลักสูตรการนำเข้าส่งออก รุ่น 2 สำหรับผู้ประกอบการเป็นวันแรก โดยช่วงเช้าได้รับเกียรติจาก คุณนิโรจน์ โง้วเจริญสุข ผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิคการตรวจสอบสินค้า เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับ การนำเข้า-ส่งออกให้กับผู้เข้าอบรม เรื่องเขตปลอดอากร คลังสินค้าทัณฑ์บน ทำให้ผู้เข้าอบรมได้เรียนรู้และสอบถามจากผู้ปฏิบัติงานจริงจากศุลกากรท่าเรือ และในช่วงบ่ายได้รับเกียรติจาก คุณปราโมทย์ วิทยปิยานนท์ นักวิชาการศุลกากร ชำนาญการ และ ดร.อรุณี แสงวารีทิพย์ รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ มาบรรยายเรื่องพิธีการศุลกากรนำเข้า-ส่งออก (ทางเรือและทางอากาศ)