ประกาศผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5

ตามที่คณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5ประจำปี พ.ศ. 2562 เพื่อให้เยาวชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโลจิสติกส์ กระตุ้นให้เยาวชน เห็นความสำคัญของกิจการด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ และสนใจที่จะเข้าสู่อาชีพนี้ เป็นการเผยแพร่ความรู้ด้านโลจิสติกส์ อุตสาหกรรมพาณิชยนาวี และธุรกิจการค้าระหว่างประเทศไปสู่เยาวชนและเพื่อให้บุคคลทั่วไป นักเรียน ได้รู้จักคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา มากยิ่งขึ้นในระหว่างวันที่ 23 – 25 สิงหาคม พ.ศ. 2562 นั้น บัดนี้คณะกรรมการได้พิจารณาคุณสมบัติของผู้สมัครเสร็จสิ้นเรียบร้อยแล้ว ผู้ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการค่ายเยาวชนโลจิสติกส์ ครั้งที่ 5 ประจำปี พ.ศ. 2562 ดังต่อไปนี้ ตามเอกสารแนบ

เอกสารแนบ

 

กำหนดการ

 

ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกสามารถยืนยันสิทธิ์การเข้าร่วมโครงการได้ที่ (ภายในวันที่ 9 สิงหาคม 2562)