วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน

วิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมโซ่อุปทาน

เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม LOG 303 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา คณะผู้ทรงคุณวุฒิ อันประกอบด้วยตัวแทนจากภาคเอกชน และภาคการศึกษา ได้เข้าร่วมวิพากษ์หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโซ่อุปทาน ซึ่งได้ให้ความคิดเห็นที่หลากหลาย อันเป็นประโยชน์ต่อการจัดทำหลักสูตรเพื่อรองรับการพัฒนาทางด้านอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ ตลอดจนการขยายตัวของ EEC

มีรายชื่อผู้เข้าร่วมประชุม ดังนี้
รองศาสตราจารย์ณกร  อินทรน์พยุง
นายวิรัช  คารวะพิทยากุล
รองศาสตราจารย์สถาพร  โอภาสานนท์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์บรรหาร  ลิลา
นายสุรินทร์  วิชชุวงศ์
เรือโทพิทักษ์พงศ์  ฉลวยศรี
นายอภิชัย  จินดารักษ์
นายพิพัฒน์  หรดาล
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพโรจน์  เร้าธนชลกุล
นางสาวอรุณี  แสงวารีทิพย์
นายพีรพล  สิทธิวิจารณ์
นางสาวจีราดา  อนุชิตนานนท์
นายผรณกษม  อินทรทัต
นางสาวเสาวนิตย์  เลขวัต