Blog

ซิเลซติกาบรรยายสหกิจ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน ที่กำลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณวีณา อักษรแก้ว ตำแหน่ง HR Director บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ เช่น บุคลิกภาพ การวางตัว และการแต่งกาย การเขียน Resume การกรอกเอกสารสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจยื่นเอกสารไปฝึกสหกิจศึกษายัง บริษัท ซิเลซติกา...
Read More
อบรม มคอ. ให้บุคลากร
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คณะโลจิสติกส์จัดโครงการทบทวนการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง LOG-103 คณะโลจิสติกส์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล...
Read More
ศึกษาดูงานท่าเรือ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท TIPS ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง B4 วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท TIPS ถึงประวัติความเป็นมาโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัท หลังจากบรรยายทางวิทยากรได้นำไปห้องปฏิบัติงานโดยที่วิทยากรและเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าเรือ    
Read More
ศึกษาดูงานศูนย์ธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 คณาจารย์คณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 14 จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. Oil Business Academy (OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อไป  ...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 1
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ มาบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้กับกฎหมายทุกประเภท และรวมถึงประกันภัยทางทะเล ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต...
Read More
ผู้บริหารพบนิสิต
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ในโครงการผู้บริหารพบนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีและทีมผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุย เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและผู้บริหาร อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้อง LOG 203 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา    
Read More
เข้าพบกองมาตฐานฯ กรมเจ้าท่า
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 อาจารย์วิรัช   คารวะพิทยากุล ที่ปรึกษาคณะโลจิสติกส์ พร้อมด้งบ ดร. ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือเอก  ดร. สราวุธ ลักษณะโต  รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต, กัปตันภูเบศ อยู่สุข ประธานสาขาวิทยาการเดินเรือ และอาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา เข้าพบว่าที่ร้อยตรีปริญญา  หล้ากอง นักวิชาการขนส่ง เพื่อขอความเห็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ณ กองมาตรฐานคนประจำเรือ...
Read More
ต้อนรับกรมส่งกำลังบำรุง
รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากกรมส่งกำลังบำรุงทหาร กองบัญชาการกองทัพไทย จำนวน 28 ท่าน ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2560 เวลา 09.00 -11.00 น. ณ อาคารคณะโลจิสติกส์(ใหม่) LOG2 ห้อง 402 และผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต และได้บรรยายหัวข้อ โลจิสติกส์ในมุมมองของผู้ประกอบการเอกชน...
Read More
บรรยายสมาร์ทซัพพลายเชน
รองศาสตราจารย์ ดร. ณกร อินทร์พยุง บรรยายพิเศษในหัวข้อ การจัดการโซ่อุปทานอัจฉริยะ (Smart Supply Chain) ในการสัมมนาโครงการ “พัฒนาท้องถิ่นสู่เมืองอัจฉริยะที่ยั่งยืน" จัดโดย วิทยาลัยพัฒนนการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า วันพุธที่ 8 มีนาคม 2560 ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา ถนนแจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยมีหัวหน้าส่วนงาน และนักวิเคราะห์นโยบายและแผนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเข้าร่วมฟังบรรยาย      
Read More
ศึกษาดูงานประเทศกัมพูชา
เมื่อวันที่ 24-26 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ได้นำนิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่น 14/2 นำโดย รศ.ดร. จักรกฤษณ์ ดวงพัสตรา อาจารย์ผูสอน ในรายวิชา การจัดการการขนส่งทางอากาศ (Air Transport Management) ไปศึกษาดูงานเส้นทางการขนส่ง ที่มุ่งหน้าสู่ เขตเศรษฐกิจพิเศษของจังหวัดสระแก้ว บริเวณด่านชายแดนบ้านคลองลึก เพื่อศึกษากิจกรรมการขนส่งสินค้าบริเวณชายแดนและจุดผ่านแดน และเดินทางข้ามแดนไปยังฝั่งประเทศกัมพูชา บริเวณด่านปอยเปต เพื่อศึกษาเขตเศรษฐกิจพิเศษ สระแก้ว-ปอยเปต ประตูการค้าสู่อินโดจีน และรับฟังบรรยาย...
Read More