Blog

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา รับสมัครบุคคลเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดใบสมัครและกรอกเอกสาร พร้อมสมัครด้วยตนเองได้ที่ห้องสำนักงานคณบดีคณะโลจิสติกส์ ชั้น 2 คณะโลจิสติกส์ (อาคาร 9 ชั้น) ตั้งแต่วันที่ 5 เมษายน 2560 ถึงวันที่ 9 มิถุนายน 2560 หรือสอบถามเพิ่มเติมที่หมายเลขโทรศัพท์ 0-3810-3103 รับสมัครทุกวัน ตามเวลาทำการ ไม่เว้นวันเสาร์-อาทิตย์ นอกเวลาทำการ สอบถามล่วงหน้าได้ที่ 092-2704740 *...
Read More
ศึกษาดูงานบริษัท ยูนิไทย ชิพยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เมื่อวันที่ 20 เม.ย. พ.ศ. 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ และอาจารย์รณกฤต  เศรษฐดาลี  พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท ยูนิไทย ชิพยาร์ด แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับอู่ต่อเรือ และอุตสาหกรรมหลังท่าเรือ ซึ่งหลังจากบรรยายทางวิทยากรได้นำไปสถานที่งานจริง
Read More
ประชุมกรรมการบริหารวิชาการ
เมื่อวันพุธที่ 19 เมษายน พ.ศ. 2560 เวลา 09.30 น. ได้มีการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ครั้งที่ 2/2560 ณ ห้องประชุม ชั้น 3  คณะโลจิสติกส์ โดยมีการเชิญผู้ทรงคุณวุฒิจากภายนอกมาร่วมพิจารณาข้อสอบปลายภาค เทอม 2 ปีการศึกษา 2560 ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมการทวนสอบตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา
Read More
ทำความสะอาดหาดบางแสน
วันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต  พร้อมด้วยนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน หลังจากจบเทศกาลวันไหลบางแสน ประจำปี 2560        
Read More
สานสัมพันธ์พาณิชยนาวี
เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีและประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี พร้อมด้วย อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และอาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีขึ้น ณ ห้องประชุม ประมวล จันทร์ชีวะ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง แรงงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ และการซักถามข้อสงสัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างอาจารย์และนิสิต...
Read More
ประเพณีสงกรานต์ ปี 60
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 นี้ คณะโลจิสติกส์ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2560 เวลา 09.00 น. พิธีรดน้ำดำหัว รับพรและแง่คิดดีๆ  ในการดำเนินชีวิตจากผู้บริหารและคณาจารย์  เวลา 10.00 น. มีพิธีสงฆ์ เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคล และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
Read More
ซิเลซติกาบรรยายสหกิจ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน ที่กำลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณวีณา อักษรแก้ว ตำแหน่ง HR Director บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ เช่น บุคลิกภาพ การวางตัว และการแต่งกาย การเขียน Resume การกรอกเอกสารสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจยื่นเอกสารไปฝึกสหกิจศึกษายัง บริษัท ซิเลซติกา...
Read More
อบรม มคอ. ให้บุคลากร
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คณะโลจิสติกส์จัดโครงการทบทวนการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง LOG-103 คณะโลจิสติกส์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล...
Read More
ศึกษาดูงานท่าเรือ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท TIPS ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง B4 วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท TIPS ถึงประวัติความเป็นมาโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัท หลังจากบรรยายทางวิทยากรได้นำไปห้องปฏิบัติงานโดยที่วิทยากรและเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าเรือ    
Read More
ศึกษาดูงานศูนย์ธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 คณาจารย์คณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 14 จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. Oil Business Academy (OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อไป  ...
Read More