Blog

ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์
ขอเชิญนิสิต และบุคลากรทุกท่าน ร่วมประดิษฐ์ดอกไม้จันทน์ เพื่อถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ระหว่างวันที่ 15-21 กันยายน 2560 เวลา 09.00- 16.00 น. ณ ห้องสำนักงานชั้น 2 คณะโลจิสติกส์ **นิสิตสามารถเก็บเป็นชั่วโมงจิตอาสา กยศ. ได้ค่ะ**  
Read More
ต้อนรับผู้บริหารจังหวัดระยอง
วันพุธที่ 9 กันยายน 2560 คณะโลจิสติกส์ และท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยบูรพา ได้ต้อนรับนายสุรศักดิ์เจริญศิริโชติ ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดระยอง และหัวหน้าส่วนราชการของจังหวัด ในการหารือโครงการพัฒนาระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนเพื่อเชื่อมต่อการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก (EEC) รวมทั้ง ความรร่วมมือระหว่างส่วนราชการจังหวัดระยอง และมหาวิทยาลัยบูรพาในด้านการพัฒนาการศึกษา การวิจัย บริการวิชาการ ทั้งในด้านเศรษฐกิจ อุตสาหกรรม และการท่องเที่ยวในจังหวัดระยอง
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 5
เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 5 ในหัวข้อ ก้าวย่างและความท้าทายในการทำการค้าระหว่างประเทศของ ปตท.  ได้รับเกียรติจาก คุณสมบัติ นิธิฐิมณีรัตน์  Vice President, Business Planning & Subsidiary Management Department และ คุณขจร รุ่งสฤษศักดิ์ Team Leader, Petroleum...
Read More
ผู้ที่รายงานตัวออนไลน์แล้ว สามารถชำระเงินได้ที่ กองคลังและทรัพย์สิน อาคาร ภปร. ชั้น 3 ตั้งแต่วันนี้ ถึง วันเสาร์ที่ 19 สิงหาคม พ.ศ.2560  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม 038-103102 ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 29 / 2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ. 2560 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560...
Read More
ต้อนรับ บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และพนักงาน จากบริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 20 ท่าน  ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของคณะโลจิสติกส์ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน    
Read More
โครงการ Big Cleaning Day
เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม พ.ศ. 2560 สโมสรนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการ Big Cleaning Day เพื่อปลูกจิตสำนึกให้นิสิตรักความสะอาด รักษาสภาพแวดล้อมที่ดี ของคณะโลจิสติกส์ พร้อมทั้งรณรงค์ ใช้กระบวนการ 5ส  ให้นิสิตทุกคนตระหนักถึงการสะสาง สะดวก สะอาด สุขลักษณะและสร้างนิสัย นอกจากนี้ ยังช่วยส่งเสริมการพัฒนาภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม ให้สวยงามเป็นระเบียบเรียบร้อยอีกด้วย        
Read More
ทำบุญวันสถาปนาคณะฯ
เมื่อวันที่ 4 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานวันคล้ายวันสถาปนาคณะโลจิสติกส์ขึ้น โดยมีท่านอธิการบดี ผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารคณะ คณาจารย์ บุคลากรฝ่ายสนับสนุน และนิสิต เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งช่วงเช้า และทำบุญถวายภัตตาหารเพลแด่พระสงฆ์ จำนวน 9 รูป นอกจากนี้ ยังได้รับความอนุเคราะห์จาก คุณธีรจิตร สอนแจ้ง กรรมการบริหาร เครือ TMM Group ได้มอบทุนการศึกษาให้กับนิสิตคณะโลจิสติกส์ เพื่อให้นิสิตที่เรียนดี แต่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ได้รับการสนับสนุนด้านการศึกษา...
Read More
ตามประกาศคณะโลจิสติกส์ ที่ 29 / 2560 ลงวันที่ 4 เมษายน พ.ศ.2560 เรื่อง การรับสมัครเข้าเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา ภาคปกติและภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560 (ครั้งที่ 2) นั้น บัดนี้คณะโลจิสติกส์ได้ดำเนินการรับสมัครเพื่อสอบคัดเลือกฯ ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2560 เรียบร้อยแล้ว อาศัยอำนาจตามความในข้อ 3 (11) ของคำสั่งมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 1070/2557 ลงวันที่...
Read More
งานปฐมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560
เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 - 12.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 270 คน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง KC-200...
Read More
สัมมนาเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพคณะฯ
เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  อีกทั้งเพื่อทบทวนและเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักงานคณบดี นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ แซนด์...
Read More