ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์พิชา เจริญผล ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์พิชา เจริญผล ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวทิพย์พิชา เจริญผล นิสิตระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ที่ได้นำงานวิจัยสหกิจศึกษาไปตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการจัดการข้อมูล: กรณีศึกษาบริษัทจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์กำจัดแมลง เผยแพร่ในวารสารเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 13 ฉบับที่ 1 หน้า 111-124 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 1 ภายใต้ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต

อ่านเพิ่มเติมได้ที่ https://ph01.tci-thaijo.org/index.php/jitubru/issue/view/17185