จัดทำบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา
วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University International Logistics and Trade: Trade BUILT Project Support Agreement) โดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ นายณัฏฐ์ธกรณ์ ภิญญานิธิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย)...
Read More