โครงการอบรม “ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ” และมอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการอบรมหลักสูตรบูรณาการ ระยะสั้น 45 ชั่วโมง
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 ที่ผ่านมาณ ศูนย์ประชุมโรงแรมบางแสนเฮอริเทจ รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้เกียรติเป็นประธานโครงการ "ปรับลุค ปลุกความสำเร็จ" และมอบประกาศนียบัตรสำหรับนิสิตหลักสูตรธุรกิจการขนส่ง และผู้สำเร็จการอบรม ที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตรระยะสั้น จำนวน 45 ชั่วโมง ดำเนินโครงการโดย อาจารย์เทพสถิตย์ กุลโคกกรวด และอาจารย์วราพร กลิ่นศรีสุข (อาจารย์ประจำสาขาธุรกิจขนส่ง) และเจ้าหน้าที่ภายในคณะโดยโครงการฯ จัดขึ้นระหว่างวันที่ 8...
Read More