จัดทำบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

จัดทำบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา

วันอังคารที่ 9 พฤษภาคม พ.ศ. 2566 คณะโลจิสติกส์ได้จัดทำบันทึกความร่วมมือการสนับสนุนการดำเนินโครงการพัฒนาศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา (Burapha University International Logistics and Trade: Trade BUILT Project Support Agreement) โดย รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ร่วมกับ นายณัฏฐ์ธกรณ์ ภิญญานิธิกร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เอเชียฟอร์เวิร์ดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด และ บริษัท แอตแลนติก เกท (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อสนับสนุนการดำเนินโครงการศูนย์บริการการค้าระหว่างประเทศ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้มีกิจกรรมทางการค้าระหว่างประเทศ อาทิ การจัดการฝึกอบรมทางด้านการค้าระหว่างประเทศ การให้คำปรึกษาทางด้านการค้าระหว่างประเทศ และการให้บริการเพื่อการรับรองมาตรฐานสินค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก รวมทั้ง เป็นแหล่งศึกษาเรียนรู้ทางด้านการค้าระหว่างประเทศให้แก่ นิสิต คณาจารย์และบุคลากรของคณะโลจิสติกส์ รวมทั้ง ผู้ประกอบการในพื้นที่ภาคตะวันออก