ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ อ่อนรักษา ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ อ่อนรักษา ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย

คณะโลจิสติกส์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวกนกวรรณ อ่อนรักษา นิสิตระดับปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ได้ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยเรื่อง การนําหลักการสั่งซื้อที่ประหยัดไปใช้สําหรับการคัดเลือกซัพพลายเออร์กรณีศึกษาร้านวัสดุก่อสร้าง เผยแพร่ในวารสารนวัตกรรมการจัดการศึกษาและการวิจัย ปี พ.ศ. 2566 ปีที่ 5 ฉบับที่ 2 หน้า 305-314 ที่อยู่ในฐานข้อมูล TCI 2 ภายใต้ที่ปรึกษา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต