ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล IEEE Xplore

ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร. อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัยในฐานข้อมูล IEEE Xplore

คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.อนิรุทธ์ ขันธสะอาด ประธานสาขาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน ที่ตีพิมพ์ผลงานวิจัย เผยแพร่ใน proceeding ของงานประชุมวิชาการ 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON) ร่วมกับคณาจารย์จากคณะวิทยาการสารสนเทศและคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยตีพิมพ์เผยแพร่ เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2023 อยู่ในฐานข้อมูล IEEE Xplore ทั้งนี้สามารถอ่านบทความฉบับเต็มได้ที่ https://ieeexplore.ieee.org/document/10126551