ตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

ตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015

คณะโลจิสติกส์ตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการผลิตนายประจำเรือที่มีคุณภาพในระดับสากล

เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะโลจิสติกส์ได้รับการตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้นโยบายคุณภาพ “การผลิตนายประจำเรือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่คณะโลจิสติกส์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะได้รับการรับรองจาก สกอ. ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักสูตรอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ยังจะต้องได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของธง (Flag State) ที่เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 แก้ไขเพิ่มเติม ค.ศ. 1995 และ 2010 (The International Convention on Standards of Training, Certification and Watchkeeping for Seafarers : STCW)

ฉะนั้น เพื่อให้การจัดการเรียนการสอนและการบริหารหลักสูตรของสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือเป็นไปตามกฎระเบียบของกรมเจ้าท่าและข้อกำหนดตามอนุสัญญา STCW คณะโลจิสติกส์จึงต้องวางระบบการบริหารคุณภาพภายใต้มาตรฐาน ISO ที่เป็นที่ยอมรับในระดับสากล ซึ่งจะทำให้นิสิตที่ผ่านการฝึกอบรมในชั้นเรียน การฝึกภาคทะเล และผ่านการสอบประเมินความรู้ตามหลักสูตรฯ สามารถนำเอาใบประกาศนียบัตรการฝึกอบรมตาม IMO Model Courses 7.03 และ 7.01 ที่คณะฯ ออกให้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปใช้ในการสอบประกาศนียบัตรรับรองความรู้ความสามารถ (Certificate of Competency: CoC) จากกรมเจ้าท่าต่อไป