โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ อาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและวิทยากรของบริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย)...
Read More
โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
อาจารย์รณกฤต เศรษฐดาลี และนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ “Port of the Future”
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 11 ในหัวข้อ "Port of the Future" ได้รับเกียรติจาก คุณโกมล ศรีบางพลีน้อย ผู้อำนวยการ การท่าเรือแห่งประเทศไทย ท่าเรือกรุงเทพ เนื้อหาการบรรบายในครั้งนี้ได้ความรู้ และแนวโน้มการพัฒนาของท่าเรือที่จะมีเกิดขึ้นในอนาคต แผนงานต่างๆ รวมทั้งโครงการก่อสร้างต่างๆ รวมทั้งแนวโน้มอุตสาหกรรมการขนส่งสินค้าทางเรือ ที่จะเกิดขึ้นในประเทศไทยในอนาคต  
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร
เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต ว่าที่ร้อยตรี ดร.มัธยะ ยุวมิตร และอาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม ได้ให้การต้อนรับศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ และหลักสูตรต่างๆที่เปิดการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาและสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานต่างๆได้
Read More
โครงการฟุตซอลสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 13
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้รับมอบหมายจากคณบดี คณะโลจิสติกส์ ให้เป็นตัวเเทนในการมอบถ้วยรางวัล ในประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้...
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงานจากโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร
เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เวลา 09.00 น. อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากครูและนักเรียน โรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร จังหวัดจันทบุรี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 6 จำนวน 50 คน ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล  และให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสาขาอาชีพต่างๆ ให้แก่นักเรียนในอนาคต อีกทั้งยังได้มอบของที่ระลึกเป็นกระเป๋าผ้าผลิตภัณฑ์จากโครงการลดเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ของนักเรียนโรงเรียนแก่งหางแมวพิทยาคาร  
Read More