โครงการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ
เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา  ได้จัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 ปี 2 และปี 5 จำนวนทั้งหมด 74 คน  เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพแก่ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง LOG-101
Read More
โครงการ The beach cleaning day
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2561 สโมสรนิสิต และนิสิตคณะโลจิสติกส์ ได้จัดโครงการ The beach cleaning day ประจำปีการศึกษา 2561 โดยการเก็บขยะบริเวณหาดวอนภา ซึ่งเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่สำคัญใกล้กับมหาวิทยาลัยบูรพา โดยวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความสมัครสมานสามัคคีความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวที่จะช่วยกันทำให้ชายหาดวอนนภามีทัศนียภาพที่ดีมากยิ่งขึ้น และปลูกจิตสำนึกในการทำความดี บำเพ็ญประโยชน์ต่อส่วนรวม
Read More
หลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา
มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับ สถาบันวิทยาการพลังงาน ได้มีการจัดหลักสูตรด้านวิทยาการพลังงานสำหรับนักศึกษา (วพศ.) ให้กับนักศึกษาชั้น ปี 2-3-4 ไม่จำกัดสาขา   เพื่อเชิญชวนนิสิตที่มีความสนใจเกี่ยวกับเรื่องพลังงานสู่ระดับอุดมศึกษา ปลูกฝังจิตสำนึกในการใช้พลังงานอย่างมีประสิทธิภาพและอนุรักษ์พลังงาน สร้างสรรค์การมีส่วนร่วมในการพัฒนาพลังงานอย่างยั่งยืน ใครสนใจสามารถสมัครได้ ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 มีนาคม พ.ศ. 2562 ที่ https://www.thailand-energy-academy.org/th/register# หรือ กรอกแบบฟอร์มโดยตรง  https://goo.gl/forms/lI7s67ZueScOnnjh1 [embed]https://youtu.be/syP9GMNwCeA[/embed]
Read More
ด้วยคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ตระหนักถึงความสำคัญทางด้านการศึกษา และการฝึกปฏิบัติงานของนิสิต ซึ่งเป็นปัจจัยหลักในการพัฒนานิสิตให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถ ความรับผิดชอบ และทักษะ พร้อมทั้งคุณธรรม จริยธรรม ซึ่งคณะโลจิสสติกส์ได้มีการจัดทุนการศึกษาประเภทนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพแก่นิสิต รายละเอียดดังเอกสารแนบ เอกสารแนบ ประกาศรับสมัครนิสิตช่วยงานเพื่อพัฒนาประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพ ใบสมัครขอทุนการศึกษา
Read More