ศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
เมื่อวันที่ 17 – 20 ธันวาคม พ.ศ. 2561 คณะโลจิสติกส์ได้จัดโครงการศึกษาดูงานด้านการบริหารหลักสูตร ณ วิทยาลัยนานาชาตินวัตกรรมดิจิทัล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และศึกษาดูงานเขตการค้าชายแดนจังหวัดแม่ฮ่องสอนโดยเน้นศึกษาด้านส่งสินค้าผ่านแดน ซึ่งในอนาคตการค้าชายแดนด้านแม่ฮ่องสอนและเชียงใหม่ จะเป็นช่องทางการค้าชายแดนที่สำคัญเนื่องจากใกล้เมืองเศรษฐกิจ การเตรียมความพร้อมด้านฐานข้อมูลทางเศรษฐกิจ ความเคลื่อนไหว ตลอดจนการพัฒนาหลักสูตรให้ทันสมัยเทียบเท่านานาอารยประเทศนั้นจึงเป็นสิ่งที่สำคัญในการพัฒนาหลักสูตร    
Read More