โครงการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

โครงการให้ความรู้ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

เมื่อวันอาทิตย์ที่ 27 มกราคม พ.ศ. 2562 อาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา  ได้จัดโครงการให้ความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการประกันคุณภาพแก่นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ชั้นปี 1 ปี 2 และปี 5 จำนวนทั้งหมด 74 คน  เพื่อให้ความรู้และเพิ่มทักษะการประกันคุณภาพแก่ นิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ  ณ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง LOG-101