โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

โครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด

ในวันที่ 18 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และดร.เกรียงศักดิ์ วณิชชากรพงศ์ อาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ บริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ ชั้นปีที่ 3 เพื่อให้นิสิตมีความรู้ ความเข้าใจด้านการบริหารจัดการคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและวิทยากรของบริษัท ซูซูโย ดิสทริบิวชั่น เซ็นเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด ในการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเข้าชมการปฏิบัติงานทางด้านคลังสินค้าและศูนย์กระจายสินค้าเป็นอย่างดี