โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

โครงการแนะแนวการศึกษาต่อสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ

อาจารย์รณกฤต เศรษฐดาลี และนิสิตสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ชั้นปีที่ 2 จำนวน 10 คน ได้จัดโครงการแนะแนวการศึกษาต่อหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ประจำปีการศึกษา 2561 ในระหว่างวันที่ 11-15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 โดยได้ไปบรรยายให้ความรู้เกี่ยวกับการเข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ทั้งหมด 5 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนพิบูลวิทยาลัย จังหวัดลพบุรี โรงเรียนพิริยาลัย จังหวัดแพร่ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย จังหวัดลำปาง
โรงเรียนกาญจนาภิเษกวิทยาลัย จังหวัดเพชรบูรณ์ และโรงเรียนสระบุรีวิทยาคม จังหวัดสระบุรี มีนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 เข้าร่วมทั้งหมดจำนวน 525 คน