รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้ารับฟังข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดี ที่ 28 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 10.00 - 12.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติมา เจริญพานิช  รองอธิการบดีฝ่ายวิจัย เข้ารับฟังข้อคิดเห็นเพื่อกำหนดทิศทางการวิจัยของมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุม 303 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมี รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ ผู้บริหาร คณาจารย์ นักวิจัย ให้การต้อนรับ  
Read More
ประชุมยกร่างความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน
เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมยกร่างความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ (Academic Collaboration) กับสถาบันการศึกษาจากประเทศจีน 2 แห่ง ได้แก่ Dalian Maritime University (DMU) และ Yunnan Vocational College of Transportation (YVCT)...
Read More
ศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)
เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการพิเศษ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์พณณกร ทองลิ้ม ประธานสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต และอาจารย์ธนภรณ์ ศรพรหม อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot (ICD)...
Read More
ต้อนรับการศึกษาดูงานจากครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล  และให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสาขาอาชีพต่างๆ ให้แก่นักเรียนในอนาคต
Read More
โครงการศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 19 และ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีในพื้นที่ตะวันออก ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและวิทยากรของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด...
Read More
ตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
คณะโลจิสติกส์ตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการผลิตนายประจำเรือที่มีคุณภาพในระดับสากล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะโลจิสติกส์ได้รับการตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้นโยบายคุณภาพ “การผลิตนายประจำเรือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่คณะโลจิสติกส์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะได้รับการรับรองจาก สกอ. ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักสูตรอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ยังจะต้องได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของธง (Flag State) ที่เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 แก้ไขเพิ่มเติม...
Read More
ต้อนรับศึกษาดูงานจาก หน่วยงานราชการของประเทศบังคลาเทศ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะโลจิสติกส์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง รองคณบดี, ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ Mr.Denis Samokhin อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจากประเทศบังคลาเทศจำนวน 11 คน ที่ได้มาเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมถึงการจัดหลักสูตร การอบรม และการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ กัปตัน ผสันต์...
Read More
โครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 18 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้มีการจัดโครงการเลือกตั้งสโมสรนิสิตคณะโลจิสติกส์ ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานกิจกรรม ชั้น 1 อาคารสหศึกษาส่วนงานโลจิสติกส์ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานสโมสรนิสิตเป็นตัวเเทนการดำเนินงาน ประสานงานระหว่างนิสิตกับองค์กรต่างๆ ทั้งภายนอกเเละภายในคณะโลจิสติกส์ เพื่อเป็นการทำงานอย่างมีระบบเเละประสิทธิภาพ โดยผลการลงคะเเนนเลือกตั้ง พรรคที่ได้รับเรื่อง คือ พรรคเพื่อโลจิส โดยเริ่มปฏิบัติงาน ปีการศึกษา 2562
Read More