ต้อนรับศึกษาดูงานจาก หน่วยงานราชการของประเทศบังคลาเทศ

ต้อนรับศึกษาดูงานจาก หน่วยงานราชการของประเทศบังคลาเทศ

เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะโลจิสติกส์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง รองคณบดี, ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ Mr.Denis Samokhin อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจากประเทศบังคลาเทศจำนวน 11 คน ที่ได้มาเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมถึงการจัดหลักสูตร การอบรม และการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ

นอกจากนี้ กัปตัน ผสันต์ ธัมปราชญ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ และคณะนิสิต ได้สาธิตการปฏิบัติการในเรือโดยใช้เครื่องจำลองสถานการณ์บนเรือ (Navigation Simulator) เพื่อให้ผู้แทนจากหน่วยงานราชการของประเทศบังคลาเทศได้สัมผัสอุปกรณ์การเรียนการสอนของคณะโลจิสติกส์ที่มีความสมจริงกับการปฏิบัติงานภาคทะเลมากที่สุด