ต้อนรับการศึกษาดูงานจากครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
เมื่อวันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 เวลา 09.30 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีคณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับการศึกษาดูงานจากครูและนักเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 4-6 ที่มีความสนใจจะศึกษาต่อในคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อสร้างแรงบันดาลใจให้เกิดความมุ่งมั่นที่จะศึกษาตามความถนัด ความสามารถ และศักยภาพของแต่ละบุคคล  และให้นักเรียนเห็นถึงความสำคัญของสาขาอาชีพต่างๆ ให้แก่นักเรียนในอนาคต
Read More
โครงการศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
ในวันที่ 19 และ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีในพื้นที่ตะวันออก ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและวิทยากรของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด...
Read More
ตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015
คณะโลจิสติกส์ตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 เพื่อการผลิตนายประจำเรือที่มีคุณภาพในระดับสากล เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2562 คณะโลจิสติกส์ได้รับการตรวจรับรองระบบคุณภาพตามมาตรฐาน ISO 9001:2015 ภายใต้นโยบายคุณภาพ “การผลิตนายประจำเรือที่ได้มาตรฐานและเป็นที่ยอมรับในระดับสากล” ทั้งนี้ ด้วยเหตุที่คณะโลจิสติกส์เป็นสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่นอกจากจะได้รับการรับรองจาก สกอ. ในลักษณะเช่นเดียวกันกับหลักสูตรอื่น ๆ โดยทั่วไปแล้ว ยังจะต้องได้รับการรับรองจากกรมเจ้าท่าในฐานะที่ประเทศไทยเป็นรัฐเจ้าของธง (Flag State) ที่เป็นภาคีอนุสัญญาระหว่างประเทศว่าด้วยมาตรฐานการฝึกอบรม การออกประกาศนียบัตร และการเข้ายามสำหรับคนประจำเรือ ค.ศ. 1978 แก้ไขเพิ่มเติม...
Read More