โครงการศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

โครงการศึกษาดูงาน บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ในวันที่ 19 และ 21 มีนาคม พ.ศ. 2562 อาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ อาจารย์คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัย บูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงานอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีในพื้นที่ตะวันออก ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) สำหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 และ 4 เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีจากสถานประกอบการจริง ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากผู้บริหารและวิทยากรของบริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) ในการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเข้าชมการปฏิบัติงานทางด้านการจัดการท่าเรือเป็นอย่างดี