ต้อนรับศึกษาดูงานจาก หน่วยงานราชการของประเทศบังคลาเทศ
เมื่อวันที่ 20 มีนาคม 2562 คณะโลจิสติกส์โดย ว่าที่ร้อยตรี ดร.มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดี, ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธรรมนูญ รัศมีมาสเมือง รองคณบดี, ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน และ Mr.Denis Samokhin อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้ให้การต้อนรับเจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการจากประเทศบังคลาเทศจำนวน 11 คน ที่ได้มาเยี่ยมชมดูงานและแลกเปลี่ยนประสบการณ์เกี่ยวกับการพัฒนาด้านโลจิสติกส์ในประเทศไทย รวมถึงการจัดหลักสูตร การอบรม และการพัฒนานิสิตเพื่อให้เป็นบัณฑิตที่มีคุณภาพและให้ประเทศไทยมีบุคลากรด้านโลจิสติกส์ให้มีศักยภาพตามนโยบายและยุทธศาสตร์แห่งชาติ นอกจากนี้ กัปตัน ผสันต์...
Read More