ศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)

ศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD)

เมื่อวันที่ 22 มีนาคม พ.ศ. 2562 ว่าที่ร้อยตรี ดร.มัธยะ ยุวมิตร รองคณบดีวิเทศน์สัมพันธ์และกิจการพิเศษ ดร.ฐิติมา วงศ์อินตา ประธานสาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ อาจารย์พณณกร ทองลิ้ม ประธานสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ ร่วมกับ ดร.เสาวนิตย์ เลขวัต และอาจารย์ธนภรณ์ ศรพรหม อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดโครงการศึกษาดูงาน ณ สถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง หรือ Inland Container Depot (ICD) ลาดกระบัง สำหรับนิสิต ชั้นปีที่ 3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์ และสาขาวิชาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 100 คน เพื่อให้นิสิตมีความรู้เกี่ยวกับกิจกรรมการขนส่งสินค้าทางรถไฟ การนำเข้า-ส่งออก การดำเนินการพิธีการศุลกากร รวมทั้งการรับทราบข้อมูลแผนพัฒนาระบบการขนส่งทางรถไฟในอนาคต ซึ่งในครั้งนี้ได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรของสถานีบรรจุและแยกสินค้ากล่อง (ICD) ในการบรรยายให้ความรู้ ความเข้าใจ ตลอดจนเข้าชมการปฏิบัติงานบริเวณลานขนถ่ายสินค้าทางรถไฟเป็นอย่างดี