ประชุมยกร่างความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

ประชุมยกร่างความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ ระหว่าง มหาวิทยาลัยบูรพา และมหาวิทยาลัยในประเทศจีน

เมื่อวันที่ 27 มีนาคม พ.ศ. 2562 คณะโลจิสติกส์ โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีคณะโลจิสติกส์ และคณะผู้บริหาร ได้ประชุมยกร่างความร่วมมือทางวิชาการด้านโลจิสติกส์ (Academic Collaboration) กับสถาบันการศึกษาจากประเทศจีน 2 แห่ง ได้แก่ Dalian Maritime University (DMU) และ Yunnan Vocational College of Transportation (YVCT) ทั้งนี้ เพื่อสร้างความร่วมมือทางวิชาการทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนคณาจารย์และนิสิตระหว่างสถาบัน การจัดการศึกษาและการวิจัยร่วมกันระหว่างสถาบันในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับโลจิสติกส์และพาณิชยนาวี การแลกเปลี่ยนข้อมูลและสิ่งอำนวยความสะดวกที่เกี่ยวข้องกับหลักสูตร การฝึกอบรม และการจัดการเรียนการสอน

นอกจากนี้ คณะผู้บริหารคณะโลจิสติกส์ยังได้นำทีมคณะผู้บริหารจากสถาบันการศึกษาจากประเทศจีนทั้งสองแห่งเข้าเยี่ยมชมดูงานในสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา โดยมีคุณจาง ยู่หลิน ผู้อำนวยการฝ่ายจีน ให้การต้อนรับและนำเสนอแนวทางการพัฒนาการสอนภาษาจีนและการเผยแพร่วัฒนธรรมจีนซึ่งเป็นภารกิจหลักของสถาบันขงจื้อ มหาวิทยาลัยบูรพา