ต้อนรับศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

ต้อนรับศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานมุกดาหาร

เมื่อวันศุกร์ที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต ว่าที่ร้อยตรี ดร.มัธยะ ยุวมิตร และอาจารย์พณณกร ทองหลิ้ม ได้ให้การต้อนรับศึกษาดูงานจาก สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน  จังหวัดมุกดาหาร ได้ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบโลจิสติกส์ และหลักสูตรต่างๆที่เปิดการเรียนการสอน นวัตกรรม และเทคโนโลยีใหม่ๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 เพื่อการพัฒนาและสามารถนำความรู้มาปรับใช้ในการดำเนินงานต่างๆได้