โครงการฟุตซอลสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 13

โครงการฟุตซอลสัมพันธ์คัพ ครั้งที่ 13

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต ได้รับมอบหมายจากคณบดี คณะโลจิสติกส์ ให้เป็นตัวเเทนในการมอบถ้วยรางวัล ในประจำปีการศึกษา 2561 ณ สนามฟุตซอล มหาวิทยาลัยบูรพา โดยโครงการได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 22 มกราคม – 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 เพื่อให้เกิดความสามัคคีและเพื่อพัฒนาคุณภาพของมนุษย์ ทั้งนี้ยังเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ให้แก่เยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ ส่งเสริมสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจ รู้แพ้ รู้ชนะ รู้อภัย รู้จักเสียสละ เคารพในกติกามารยาท และเป็นการสร้างเครือข่ายที่ดีของนิสิตในคณะฯ