งานปฐมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

งานปฐมนิเทศนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560

เมื่อวันที่ 3 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น. ผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุน คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้จัดงานปฐมนิเทศต้อนรับนิสิต ชั้นปีที่ 1 ปีการศึกษา 2560 จำนวน 270 คน  ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยบูรพา ห้อง KC-200 ซึ่งงานปฐมนิเทศในครั้งนี้ได้จัดขึ้นเพื่อให้นิสิตใหม่ได้ทราบถึงระเบียบ ข้อปฏิบัติ ข้อบังคับ เเละเเนวทางการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยอย่างถูกต้องและเหมาะสม