สัมมนาเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพคณะฯ

สัมมนาเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพคณะฯ

เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  อีกทั้งเพื่อทบทวนและเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักงานคณบดี นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ แซนด์ ดูนส์ เจ้าหลาว บีช รีสอร์ท จันทบุรี