ศึกษาดูงาน ณ Kerry Logistics (Thailand) Ltd.

ศึกษาดูงาน ณ Kerry Logistics (Thailand) Ltd.

 

เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์สุพรรณา แก้วเพ็ง อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน ณ Kerry Logistics (Thailand) Ltd. จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานขององค์กร การจัดการคลังสินค้าและการจัดการการขนส่ง กระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของกิจการด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในรูปแบบธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า