สัมมนาเพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพคณะฯ
เมื่อวันที่ 25-27 กรกฎาคม พ.ศ. 2560  ผู้บริหาร คณาจารย์ และฝ่ายสนับสนุนวิชาการ คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ดำเนินการจัดทำโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมในการตรวจประเมินประกันคุณภาพการศึกษา CUPT QA  อีกทั้งเพื่อทบทวนและเสนอแนวทางการพัฒนาปรับปรุงระบบบริหารจัดการ เพื่อยกระดับและเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานและการให้บริการด้านต่าง ๆ ของสำนักงานคณบดี นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ดร.พิชัย สนแจ้ง ผู้อำนวยการสำนักพัฒนานวัตกรรม มาบรรยายให้ความรู้ในเรื่องของ ยุทธศาสตร์ชาติ และการพัฒนาพื้นที่เศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ณ แซนด์...
Read More
ศึกษาดูงาน ณ Kerry Logistics (Thailand) Ltd.
  เมื่อวันที่ 24 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 9.00-12.00 น. อาจารย์สุพรรณา แก้วเพ็ง อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้พานิสิตสาขาการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 60 คน ศึกษาดูงาน ณ Kerry Logistics (Thailand) Ltd. จังหวัดระยอง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตได้รับความรู้เกี่ยวกับการจัดการโซ่อุปทานขององค์กร การจัดการคลังสินค้าและการจัดการการขนส่ง กระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของกิจการด้านการจัดการโลจิสติกส์ ในรูปแบบธุรกิจการให้บริการคลังสินค้า
Read More
Saensuk Cleaning Week
เมื่อวันที่ 18 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเสนสุข ได้เข้าร่วมโครงการสัปดาห์แสนสุขสะอาด (Saensuk Cleaning Week) ประจำปี 2560 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างและปลูกจิตสำนึกในการรักษาความสะอาดในเเหล่งท่องเที่ยวสาธารณะ สร้างนิสัยรักความสะอาด สร้างความสามัคคีในท้องถิ่น มีจิตสาธารณะและได้เสียสละเวลาและเเรงกายทำกิจกรรมสาธารณะประโยชน์ร่วมกัน เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณบดินทรเทพยวรางกูร เนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 65 พรรษา ณ บริเวณถนนบางแสนล่าง สวนสาธารณะหาดบางแสนล่าง
Read More
ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-13.00 น. อาจารย์อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้พานิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 65 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ กระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของกิจการด้านการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ ในรูปแบบธุรกิจการขนส่งทางน้ำ
Read More
ประเพณีแห่เทียนพรรษา
เมื่อวันที่ 7 กรกฎาคม 2560 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข สถานศึกษา และชุมชนในเขตเทศบาลเมืองเเสนสุข ได้เข้าร่วมโครงการแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามและส่งเสริมให้ประชาชนปฏิบัติตามหลักธรรมให้พุทธศาสนา ณ วัดเเจ้งเจริญดอน ต.แสนสุข อ.เมือง จ.ชลบุรี
Read More