ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน)

เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00-13.00 น. อาจารย์อนิรุทธ์ ขันธสะอาด อาจารย์ประจำคณะโลจิสติกส์ ได้พานิสิตสาขาการค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ จำนวน 65 คน ศึกษาดูงาน ณ บริษัท นามยง เทอร์มินัล จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นิสิตมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การค้าระหว่างประเทศและการจัดการโลจิสติกส์ กระตุ้นให้นิสิตเห็นความสำคัญของกิจการด้านการค้าระหว่างประเทศ และการจัดการโลจิสติกส์ ในรูปแบบธุรกิจการขนส่งทางน้ำ