ต้อนรับ บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์
เมื่อวันที่ 7 สิงหาคม พ.ศ. 2560 เวลา 10.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ไพโรจน์ เร้าธนชลกุล รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ให้การต้อนรับ ผู้บริหาร และพนักงาน จากบริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด จำนวน 20 ท่าน  ได้เข้าเยี่ยมชมการบริหารจัดการของคณะโลจิสติกส์ และการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพตรงกับความต้องการของตลาดแรงงานด้านโลจิสติกส์ในปัจจุบัน    
Read More