Blog

ทำความสะอาดหาดบางแสน
วันที่ 18 เมษายน 2560 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร. สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต  พร้อมด้วยนิสิต คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา ร่วมกับเทศบาลเมืองแสนสุข บำเพ็ญประโยชน์แก่สาธารณะด้วยการทำความสะอาดถนนบริเวณชายหาดบางแสน หลังจากจบเทศกาลวันไหลบางแสน ประจำปี 2560        
Read More
สานสัมพันธ์พาณิชยนาวี
เมื่อวันอังคารที่ 11 เมษายน 2560 เวลา 16.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ เรือเอก ดร.สราวุธ ลักษณะโต รองคณบดีและประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี พร้อมด้วย อาจารย์นิภาพรรณ อนันต์พลศักดิ์ และอาจารย์จีราดา อนุชิตนานนท์ ได้จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ชาวอุตสาหกรรมพาณิชยนาวีขึ้น ณ ห้องประชุม ประมวล จันทร์ชีวะ โดยกิจกรรมดังกล่าวได้มีการนำเสนอผลงานวิจัย เรื่อง แรงงานในอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี การถ่ายทอดประสบการณ์การปฏิบัติสหกิจศึกษาจากรุ่นพี่ และการซักถามข้อสงสัย รวมทั้งแลกเปลี่ยนความคิดเห็นร่วมกัน ระหว่างอาจารย์และนิสิต...
Read More
ประเพณีสงกรานต์ ปี 60
เมื่อวันจันทร์ที่ 10 เมษายน 2560 นี้ คณะโลจิสติกส์ได้จัดงานประเพณีวันสงกรานต์  ประจำปี 2560 เวลา 09.00 น. พิธีรดน้ำดำหัว รับพรและแง่คิดดีๆ  ในการดำเนินชีวิตจากผู้บริหารและคณาจารย์  เวลา 10.00 น. มีพิธีสงฆ์ เลี้ยงภัตตาหารเพลแด่พระภิกษุสงฆ์ จำนวน 9 รูป  เพื่อเป็นสิริมงคล และเชิญรับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน  
Read More
ซิเลซติกาบรรยายสหกิจ
เมื่อวันที่ 7 เมษายน 2560 นิสิตคณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา จำนวน 200 คน ที่กำลังจะออกไปฝึกสหกิจศึกษา ได้รับเกียรติจาก คุณวีณา อักษรแก้ว ตำแหน่ง HR Director บริษัท ซิเลซติกา (ประเทศไทย) จำกัด ได้บรรยายเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมให้นิสิตก่อนการทำงานจริงในสถานประกอบการ เช่น บุคลิกภาพ การวางตัว และการแต่งกาย การเขียน Resume การกรอกเอกสารสมัครงาน เทคนิคการสัมภาษณ์งาน อีกทั้งยังเปิดโอกาสให้นิสิตที่สนใจยื่นเอกสารไปฝึกสหกิจศึกษายัง บริษัท ซิเลซติกา...
Read More
อบรม มคอ. ให้บุคลากร
วันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 09.00 น. คณะโลจิสติกส์จัดโครงการทบทวนการดำเนินการตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ห้อง LOG-103 คณะโลจิสติกส์ โครงการนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณาจารย์ประจำคณะฯ มีความรู้ความเข้าใจในการจัดทำ มคอ. 3 มคอ. 4 มคอ. 5 มคอ. 6 และ มคอ. 7 ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษามากยิ่งขึ้น โดยมีอาจารย์วิรัช คารวะพิทยากุล...
Read More
ศึกษาดูงานท่าเรือ
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม พ.ศ. 2560  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มานะ เชาวรัตน์ พร้อมด้วยนิสิตการจัดการอุตสาหกรรมพาณิชยนาวี ชั้นปีที่ 3 ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานบริษัท TIPS ณ ท่าเทียบเรือแหลมฉบัง B4 วิทยากรได้บรรยายเกี่ยวกับท่าเรือแหลมฉบังและบริษัท TIPS ถึงประวัติความเป็นมาโครงสร้างและกระบวนการทำงานของบริษัท หลังจากบรรยายทางวิทยากรได้นำไปห้องปฏิบัติงานโดยที่วิทยากรและเจ้าหน้าที่บริการให้ความรู้และตอบคำถามเกี่ยวกับการปฏิบัติงานท่าเรือ    
Read More
ศึกษาดูงานศูนย์ธุรกิจพลังงาน
เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2560 คณาจารย์คณะโลจิสติกส์ พร้อมด้วยนิสิตปริญญาโท สาขาวิชาการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทาน รุ่นที่ 14 จำนวน 40 คน ได้เข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงาน ณ สถาบันพัฒนาศักยภาพธุรกิจน้ำมัน ปตท. Oil Business Academy (OBA) และศูนย์ธุรกิจคาเฟ่อเมซอน ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ที่อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ทั้งนี้ได้รับประสบการณ์ที่หาไม่ได้ในห้องเรียน และสามารถนำความรู้มาประยุกต์ใช้ต่อไป  ...
Read More
Logistics Talk ครั้งที่ 1
  เมื่อวันที่ 24 มีนาคม พ.ศ. 2560 ที่ผ่านมา ทางคณะโลจิสติกส์ได้จัดงาน Logistics Talk ครั้งที่ 1 ซึ่งได้รับเกียรติ จาก ศาสตราจารย์พิเศษ ประมวล จันทร์ชีวะ มาบรรยายในหัวข้อ พระราชบัญญัติประกันภัย ค.ศ. 2015 (The Insurance Act 2015) ซึ่งเป็นกฎหมายฉบับใหม่ ที่มีผลบังคับใช้กับกฎหมายทุกประเภท และรวมถึงประกันภัยทางทะเล ซึ่งงานนี้ได้รับความสนใจจากคณาจารย์ นิสิต...
Read More
ผู้บริหารพบนิสิต
วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ. 2560 เวลา 16.00 น. ในโครงการผู้บริหารพบนิสิต ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2559 รศ.ดร.ณกร อินทร์พยุง คณบดีและทีมผู้บริหาร ได้พบปะพูดคุย เปิดโอกาสในการรับฟังความคิดเห็นจากนิสิตเพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนิสิตและผู้บริหาร อีกทั้งยังสร้างความเข้าใจในการปฏิบัติงานร่วมกัน ณ ห้อง LOG 203 คณะโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยบูรพา    
Read More
เข้าพบกองมาตฐานฯ กรมเจ้าท่า
วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม 2560 อาจารย์วิรัช   คารวะพิทยากุล ที่ปรึกษาคณะโลจิสติกส์ พร้อมด้งบ ดร. ปิยะวัฒน์ ชนินทร์ตระกูล รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์เรือเอก  ดร. สราวุธ ลักษณะโต  รองคณบดีฝ่ายวิจัยองค์กรสัมพันธ์และพัฒนานิสิต, กัปตันภูเบศ อยู่สุข ประธานสาขาวิทยาการเดินเรือ และอาจารย์ฐานันดร์ กัณฑะษา เข้าพบว่าที่ร้อยตรีปริญญา  หล้ากอง นักวิชาการขนส่ง เพื่อขอความเห็นเรื่องการพัฒนาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเดินเรือ ณ กองมาตรฐานคนประจำเรือ...
Read More