บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Challenges of Supply Chain Management in this era”

บรรยายพิเศษในหัวข้อ “Challenges of Supply Chain Management in this era”

เมื่อวันพุธที่ 4 มกราคม พ.ศ. 2566 คุณเพ็ญนีติ์ จอมทองศิริ ตำแหน่ง Supply Chain Manager จากบริษัท Mountain Top (Thailand) จำกัด ได้ให้เกียรติมาเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษให้กับนิสิตชั้นปีที่ 3 สาขาการจัดการโลจิสติกส์ หัวข้อเรื่อง “Challenges of Supply Chain Management in this era” ในรายวิชา 92430759 กรณีศึกษาทางโลจิสติกส์ (Logistics Case Study) ของ ผศ.ดร.จุฑาทิพย์ สุรารักษ์ การบรรยากาศในคาบเรียนนิสิตได้เรียนรู้กิจกรรมโลจิสติกส์ภายในองค์กรและได้เห็นการเชื่อมโยงกันของกิจกรรมโลจิสติกส์ในโซ่อุปทาน อีกทั้ง คุณเพ็ญนีติ์ จอมทองศิริ ยังได้ถ่ายทอดประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมาให้กับนิสิต เพื่อให้นิสิตได้ทราบถึงความสำคัญในหน้างานแต่ละด้าน วัฒนธรรมองค์กรที่แตกต่างกัน และทักษะที่สำคัญในการทำงาน เพื่อให้การบริหารจัดการกิจกรรมโลจิสติกส์ สามารถดำเนินต่อไป โดยแนะนำให้นิสิตมองภาพกว้างของโซ่อุปทานถึงผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทั้งหมด โดยองค์กรต้องสามารถประสานงานได้ เพื่อทำให้องค์กรสามารถลดต้นทุนและสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้าได้